Adatvédelmi kiegészitő

A BÁNÁTI+HARTVIG Kft.

kiegészítő adatkezelési tájékoztatója 

szerződéses kapcsolattartók részére

 

Érvényes: 2022 január 01-től

 

A jelen tájékoztató az általános adatkezelési tájékoztatónkban (elérhető az alábbi linken: Banati+Hartvig_altalanos_adatkezelesi_tajekoztato linkje) foglaltakkal együtt nyújt teljeskörű információt a szerződéses kapcsolattartók adatainak kezeléséről.

 

A kiegészítés célja, hogy az általános adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazottakhoz képest az adatkezelések egyedi jellemzőiről tájékoztassa a kapcsolattartókat. A tájékoztatóban előforduló fogalmak jelentésére, az adatkezelés során követett elveinkre, a jogalapok jelentésére, az adatok védelme érdekében bevezetett adatbiztonsági intézkedésekre, továbbá arra, hogy mely esetekben és milyen garanciák mellett továbbíthatjuk az adatokat az Európai Unión kívüli ún. harmadik országba, valamint a kapcsolattartókat az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogosultságokra vonatkozó információk az általános adatkezelési tájékoztatóban találhatók.

 

A kapcsolattartókat érintő adatkezelések

 

Milyen adatkezeléseket végzünk? A generálkivitelezésbe bevont alvállalkozók (pl. társtervező, gépész, tűzvédelmi szakember stb.) által megadott kontaktadatokat az ajánlattételi fázistól kezdve a létrejött megrendelői szerződés teljesítéséig használjuk. A megrendelői kontaktadatokat a tervezési projekt teljes időtartama alatt felhasználjuk.

Mind az alvállalkozók, mind pedig a megrendelők kapcsolattartóinak adatait megőrizzük a projekt lezárását követően és a projekttel kapcsolatban felmerült esetleges jogvita során felhasználjuk (például kapcsolattartók szóbeli vagy írásbeli nyilatkoztatása céljából), amennyiben a tervezési szerződés teljesítése során eljárt kapcsolattartók között lezajlott egyeztetések tartalmának rekonstruálása nem lehetséges a rendelkezésre álló dokumentumok (például az egyeztetéseken készült emlékeztetők, építési naplóba tett bejegyzések) alapján.

Beszállítóink kapcsolattartóinak adatait a beszállítói szerződés teljesítésével összefüggő kérdések egyeztetése céljából használjuk fel.

Milyen célokból használjuk fel az adatokat? A kontaktadatok felhasználásának célja a megrendelőkkel, illetve az alvállalkozókkal és a beszállítókkal a szerződések teljesítése során történő kapcsolattartás, a szerződések teljesítése során felmerülő kérdések egyeztetése.

 

A már lezárt projektek esetében a kontaktadatok felhasználásának célja az esetleges jogvita során történő eredményes fellépés.

Használunk-e automatizált (emberi beavatkozás nélküli) döntéshozatali mechanizmust? Ha igen, mi a döntéshozatali logika és az automatizált döntés milyen következményekkel jár a pályázókra nézve? Folyamattámogató rendszerünk része többek között a kontaktadatokat is tartalmazó törzsadatbázis, amely lehetővé teszi dokumentumok (többek között teljesítési igazolások) automatizált kitöltését. Ezen túlmenően a kontaktadatok felhasználása minden esetben manuálisan történik.
Mi az adatkezelés jogalapja? Az aktív szerződések kapcsán nevesített kapcsolattartók adatainak kezelése esetében a fő üzleti tevekénységünk, az építőipari mérnöki szolgáltatások nyújtására létrejött megrendelői szerződések, valamint az üzleti tevékenység ellátásának támogatására létrejött beszállítói szerződések előkészítéséhez és teljesítéséhez fűződő érdekünk alapozza meg az adatkezelést.

A már lezárt szerződésállomány esetében az esetleges jogvita során történő eredményes fellépéshez fűződő érdekünk alapozza meg a kontaktadatok megőrzésének és kivételes esetben történő felhasználásának lehetőségét.

Ha az adatkezelés jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, melyik jogszabály írja elő ezen munkáltatói kötelezettséget? Az adatkezelések nem jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.
Mely adatokat kezeljük? Kapcsolattartó neve, céges e-mail címe, beosztása, céges telefonszáma.
Meddig őrizzük meg az adatokat? Az aktív szerződésállományban nevesített kapcsolattartók adatait a projekt előkészítésétől (az ajánlattételi fázistól) a projekt lezárásáig, míg a már lezárt projektek esetében a projektzárástól számított elévülési időtartamig kezeljük.

A beszállítóink kapcsolattartóinak adatait a beszállítói szerződés időtartama alatt kezeljük.

Ha nem közvetlenül Öntől gyűjtjük az adatokat, akkor milyen forrásból szerezzük be őket? A kontaktadatok közvetlenül a velünk szerződő megrendelőtől, illetve a beszállítótól, alvállalkozótól származnak.
Ha továbbítjuk az adatokat, kik a címzettek? Nem továbbítjuk a kontaktadatokat.
Más adatkezelőkkel közösen kezeljük az adatait? Ha igen, kik a további közös adatkezelők? Önállóan kezeljük a kontaktadatokat.
Továbbítjuk-e az adatokat harmadik országba? Ha igen, mi garantálja, hogy a harmadik országban megfelelően kezelik a továbbított adatokat? A lehetséges garanciák körét az általános adatkezelési tájékoztató „A személyes adatok mely esetekben továbbíthatók harmadik országba?” című fejezete részletezi. A kontaktadatok tárolásához és felhasználásához (például manuális vagy automatizált lehívásához) a Google Cloud EMEA Limited (székhely: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írország) által nyújtott, felhő infrastruktúrában üzemelő szolgáltatásokat vesszük igénybe. 

A felhő alapú infrastruktúra működési jellemzőiből – a felhőszolgáltató többek között az adatoknak a különböző kontinenseken és eltérő időzónákban található országokban elhelyezett adatközpontok közötti folyamatos áramoltatásával biztosítja a szolgáltatás rugalmas igénybevételének lehetőségét – adódóan teljességgel nem zárható ki, hogy bizonyos esetekben – például akkor, ha a Kollégáink az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívüli államban tartózkodva hívják le a kapcsolattartók adatait – az Ön adatai elhagyják az EGT területét. Ezen túlmenően a Google Cloud EMEA Limited anyavállalata az Amerikai Egyesült Államokban működő Google LLC, amely köteles betartani az amerikai jogszabályokat. Az amerikai jog lehetővé teszi, hogy az Amerikai Egyesült Államokbeli bűnüldöző hatóságok és bíróságok információkat kérjenek az amerikai szolgáltatók – így többek között a Google LLC vagy annak leányvállalatai – ügyfeleiről és az ügyfelek által valamely Google infrastruktúrán tárolt adatokról. A Google a rá vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között rendszeresen közzétesz ún. átláthatósági jelentéseket a hozzá érkezett hatósági/ bírósági megkeresésekről. A jelentések az alábbi link alatt tekinthetők meg: https://transparencyreport.google.com/user-data/overview?hl=hu

A Google az Európai Bizottság általános szerződési feltételeit alkalmazza az adattovábbítás garanciájaként.

Kiknek az adatait kezeljük? A szerződő partnereink (megrendelők, alvállalkozók, beszállítók) által megnevezett szerződéses kapcsolattartók adatait kezeljük.